StorageApi

StorageApi

Storage API

Constructor

new StorageApi()

Methods

(async) commit()

永続ストレージの内容を確定します。
プログラムの正常終了を待たずに永続ストレージの内容を確定したい場合に使用します。